pracovná zdravotná služba

 

  • vykonávanie niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú práce  zaradené do kategórie 1. a 2.
  • vykonávanie sa uskutočňuje v rozsahu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. par. 30 ods. 1 písm. a) až d), písm. f),g),h) prvého bodu a písm. i)
  • spracovanie a vedenie príslušnej dokumentácie