Ochrana pred požiarmi:

  • Odborná poradenská činnosť v oblasti OPP

  • Výkon požiarneho technika v zmysle § 9 zákona 314/2001 Z.z.

  • Spracovanie a vedenie dokumentácie OPP v zmysle platnej legislatívy (požiarny štatút, vedenie požiarnej knihy, požiarno-poplachové smernice, požiarno-evakuačné plány a pod.)

  • Výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov

  • Školenie zamestnancov z OPP

  • Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok