Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

  • Odborná poradenská činnosť v oblasti BOZP

  • Výkon autorizovaného bezpečnostného technika v rozsahu zákona č. 124/2006 Z.z.

  • Výkon koordinátora BOZP na stavbách podľa NV SR č. 396/2006 Z.z.

  • Obozamovanie zamestnancov v zmysle § 7 z. č. 124/2006 Z.z. (vstupné, opakované)

  • Spracovanie príslušnej dokumentácie BOZP (smernice, príkazy, vnútorné dokumenty, predpisy vyplývajúce z legislatívy)

  • Pomoc pri zavedení systému STN OHSAH 18001(spracovanie dokumentácie, poradenstvo a výkon interného audítora pod.)

  • Výkon kontrolnej činnosti

  • Šetrenie pracovných úrazov

  • Vypracovanie identifikácie nebezpečenstiev a rizík a opatrení a ostatných dokumentov vyplývajúcich z platnej legislatívy