Odpadové hospodárstvo:

 • vedenie evidencie odpadov v zmysle zákona o odpadoch (evidenčné listy odpadov)
 • hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 •  komunikáciu s externými úradmi (Okresný úrad životného prostredia, Mestské a obecné úrady a pod.)
 • tvorbu evidenčných listov nebezpečného odpadu
 • hlásenie o vzniku a nakladaní s nebezpečným odpadom
 • vypracovanie žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • vypracovanie žiadosti o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na odovzdanie do domácnosti
 • vypracovanie žiadosti o súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
 • vypracovanie programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadov
 • vypracovanie bezpečnostnej a manipulačnej príručky pre nakladanie s odpadmi škodiacim vodám
 • vypracovanie opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • vypracovanie prevádzkového poriadku pre manipuláciu a zhromažďovanie  nebezpečných odpadov
 • vypracovanie prevádzkového poriadku pre sklad nebezpečných odpadov
 • vypracovanie prevádzkového poriadku zariadenia  na zber a výkup odpadov
 • vypracovanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
 • poradenskú činnosti v odpadovom hospodárstve
 • ostatné

 

Vodné hospodárstvo:

 • vypracovanie havarijného plánu v zmysle vyhlášky 100/2005 Z.z.
 • vypracovanie bezpečnostnej a manipulačnej príručky pre nakladanie s odpadmi a látkami škodiacim vodám
 • vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • vypracovanie povodňových plánov
 • vypracovanie prevádzkového poriadku odlučovača  tukov a olejov
 • vypracovanie hlásenie o odbere povrchových alebo podzemných vôd, vypúšťaní splaškových vôd a pod.
 • vypracovanie poplatkových oznámení
 • poradenskú činnosť v oblasti vodného hospodárstva
 • ostatné

 

Ochrana ovzdušia:

 • vedenie evidencie malého stredného a veľkého zdroja znečistenia ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší
 • zabezpečovanie oznamovacích povinností  a hlásení na úrady životného prostredia a mestské úrady
 • poradenskú činnosť v oblasti ochrany ovzdušia
 • ostatné

NOVINKA!!!! Spracovanie programu odpadového hospodárstva na roky 2011- 2015 v zmysle § 6 Zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto potrebuje program odpadového hospodárstva?

Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Termín do kedy je povinný pôvodca odpadu spracovať program odpadového hospodárstva?

Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.

Prehľad zverejnených POH:

 

 

kraj

EIA záverečné stanovisko

vyhlásenie vo Vestníku vlády SR

účinnosť vyhlášky

Povinnosť pôvodcu odpadu/obce vypracovať POH

Nitriansky

áno

30.09.2013

15.10.2013

15.2.2014

Košický

áno

14.11.2013

29.11.2013

29.3.2014

Trnavský

áno

20.12.2013

4.1.2014

4.5.2014

Prešovský

áno

31.1.2014

1.2.2014

1.6.2014

Banskobystrický

áno

31.1.2014

15.2.2014

15.6.2014

Žilinský

áno

31.1.2014

15.2.2014

15.6.2014

Trnavský

áno

20.2.2014

7.3.2014

7.7.2014

Bratislavský

áno

 -