Mojou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti BOZP, OPP a OŽP.

Súčasťou poskytovaných služieb je aj pomoc pri vyjednávaní a riešení udalostí (pracovných úrazov, chorôb z povolania a pod.) aj vo vzťahu ku kontrolným orgánom, ako je napríklad Inšpektorát práce a štátny požiarny dozor, Slovenská inšpekcia životného prostredia a pod..

 

Osvedčenia, na základe ktorých vykonávam uvedené činnosti:

 

Ing. Ivan Pucher – BOZP consulting, IČO:47565632

 

Autorizovaný bezpečnostný technik:

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal Národný inšpektorát práce v Košiciach pod číslom ABT-0450/11

 

Oboznamovanie v oblasti BOZP pre skupinu 01.1. - výchova  vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov:

  • na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydaného Národným inšpektorátom práce v Košiciach VVZ-0067/15-01.1

 

Výkon niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby:

  • na základe ohlásenia na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Technik požiarnej ochrany:

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydalo Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave pod číslom 1/31/2011

 

Koordinátor BOZP na stavbách:

  • Osvedčenie vydal Inštitút bezpečnosti práce pod číslom KKB/2010/016